top of page

MAGIC ARENA

Kultur – Konserter – Undervisning – Skole – Dagbarnehage - Konferanser – Events – Messer

_FOT6454-Edit.jpg

MAGIC ARENA

Magic Norway presenterer herved informasjon om Magic Arena som vi ønsker å utvikle i de gamle lokalene til Hans Tanks skole i Kong Oscarsgate 21 i Bergen. I lenkene kan du finne:

  • En presentasjonsbrosjyre om Magic Arena

  • Utfyllende tekstinformasjon om Magic Arena

  • Bilder av Magic Arena

«GAMLEBYEN» TRANSFORMERES – MER AKTIVITET ER ØNSKET

«Gamlebyen» i Vågsbunnen er Bergens vugge i kulturhistorisk forstand. Deler av området er i dag i meget dårlig forfatning og fremstår som brakk og lite tilgjengelig. Det er investert betydelig i offentlige midler i deler av gatenettet, men for næringsdrivende er området i negativ utvikling med hensyn på kundetilstrømning. For en rekke aktører beskrives situasjonen som at det er manglende grunnlag for fortsatt drift med mindre området nå får et nytt løft!

 

Magic Arena vil være en viktig del av et transformasjonsprosjekt for en bydel som sårt trenger byutvikling og nye kvaliteter. Alle huseierne og de tilstedeværende i området ser med meget stor interesse på at det nå skal komme ny og omfattende aktivitet som skaper liv og attraksjonskraft til området.

 

«MAGIC ARENA» – EN MOTOR TIL BYUTVIKLING

Det er et politisk ønske å skape mer vitalitet og liv i denne delen av byen og knytte det mer opp til de planer som ligger for Fisketorget og området rundt.

Det grønne verdigrunnlaget: Kulturarenaen svarer på utfordringer for området samt andre politiske føringer for «gåbyen». Parkeringsplasser tas vekk og hovedgaten Kong Oscarsgate er utviklet med tanke på mindre trafikk. Arenaen i seg selv har ikke behov for motorisert tilkomst for de besøkende. Magic Arena er tilrettelagt for kollektiv tilkomst med kort gangavstand til Bybanen, busstraseer og lokalbåter. Det er også kort gangavstand til attraksjoner og severdigheter samt overnatting, bespisning og handel i området. Altså; Magic Arena vil tilby Bergen miljøvennlige og bærekraftige løsninger samt skape økt attraksjonskraft for Bergen sentrum. 

 

Magic Norway ønsker med dette å utvikle en arena som vil tilføre Bergen ekstra verdier som gir økt omdømme og bærekraftig etterspørsel i årene som kommer.

Utviklingen av Magic Arena er ikke et eiendomsprosjekt alene, men et konsept som bidrar til transformasjon for å utvikle Vågsbunnen i sin helhet. Arenaen som utvikles i privat regi søker å generere verdier tilbake til byen i form av byutvikling, kultur, opplevelser og reiseliv som er satsingsområder for å skape en visjonær og fremtidsrettet by

 

MAGIC NORWAY MED ENGASJEMENT FOR BERGEN SENTRUM

Magic Norway ønsker å investere aktivt og vesentlig gjennom flere prosjekter med lokal kapital og lokalt eierskap i Bergen innen handel, kultur, opplevelser og reiseliv i årene som kommer.  Vi ønsker å legge inn elementer som styrker attraksjonskraften og gir positive overrislingseffekter til hele sentrum.

Vi ønsker å skape arbeidsplasser, styrke handel, kultur og opplevelser, øke trivselen i et levende sentrum og være en aktiv bidragsyter for byutvikling og bidra med lokal kapital og engasjement.

Altså; vi vil være med å utvikle Bergen – i Bergen, for Bergen og av Bergen!

 

Kultur, opplevelser og reiseliv er i sterk vekst og vil i årene som kommer være en sterk bidragsyter for å skape arbeidsplasser og skattegrunnlag til samfunnet. Med Bergens gode omdømme vil det være muligheter for en bærekraftig utvikling som da vil gagne hele bysamfunnet.

 

Som en konsekvens av den sterke favoriseringen av gigantiske utbygginger i randsonen av Bergen sentrum samt store problemer med å tillatelser for å kompensere for dette, opplever sentrum også betydelige utfordringer med å få bergensere til å bruke sentrum på en god og formålstjenlig måte.

Bergen sentrum opplever derfor en uønsket effekt av blant annet bompenger og store etableringer i bydelene. Det er i slike tider eierne av Magic Norway mener at alle gode krefter og tilgjengelig kapital må settes i arbeid for at Bergen sentrum ikke skal falle bakpå i forhold til fremtidig utvikling.

Det vil være lite fremtidsrettet dersom det under et slikt press skulle fremstå at Bergen viser seg som en «nei by» til nye prosjekter.

 

Det er ved veivalg vi som bysamfunn gjør i dag som vil kunne endre kundenes adferdsmønster for flere tiår fremover. La oss derfor sammen gjøre de rette valg! Bergensere og tilreisende trenger gode grunner til å reise til Bergen sentrum. La oss gi dem det! Fra vår side arbeider vi hardt og målrettet hver dag for å motvirke en negativ utvikling. Våre nye planer bekrefter dette. Magic Norway har planene, kapitalen og prosjektene er nå sendt inn til offentlig behandling. Resten er det opp til politikerne som ved høstens valg skal foreta de rette veivalgene.

Magic Arena.jpg
bottom of page